BURSASPOR TARATARLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

KURULUŞ

Derneğin Adı Ve Merkezi

MADDE 1-Derneğin adı “BURSASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ”  ve merkezi Bursa’dır. Diğer illerde şube açamaz, temsilcilikler açabilir.

MADDE 2-Derneğin amacı;

a)Bursaspor kulübüne gönül verenleri bir araya toplayarak her branşta takımlarımıza sporun ana temasına uygun centilmenlik, sevgi, saygı ilkeleri içinde destek vermek

b)Bursaspor sevgisini ve taraftar potansiyelini kulübü yüceltecek olumlu güce döndürmek

c)Taraftarla kulüp yönetimi arasında seviyeli, çağdaş iletişim kurulmasını sağlamak

d)Bursaspor kulübünün her branşta formasını şerefle taşımış ve taşıyan eski ve yeni sporcularımızla taraftarımızı kaynaştırmak, Bursaspor kulübü sevgisi etrafında onların tecrübelerinden faydalanmak.

e)amaca uygun olarak bu amaçları gerçekleştirebilmek için her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle çalışmalarda bulunmak, şirket kurmak, kurulmuş olanlara katılmak

Bu amaç için yapılacak çalışmalar

MADDE 3- BURSASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a)Bursaspor topluluğunun bir araya gelerek sorunlarını tartışacak Bursaspor sevgisi etrafında düşünce alışverişinde bulunacak, sosyal çalışmaların yönlendireceği kulübün saygınlığını ve tanınırlığına uygun lokal açmak

b)Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan taraftar derneklerinin bir araya gelerek oluşturacakları Federasyon kuruluşuna katılmak, kurulacak federasyona üye olmak, üyelikten ayrılmak

c)ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, Gıda ve erzak, Başarılı öğrencilere burs vermek, Eğitim katkısı sağlamak, Sosyal yardım için gerektiğinde “Yardımlaşma Sandığı”, “Tüketim Kooperatifi” kurmak, üyelere konut edindirmek üzere yapı kooperatiflerinin kuruluşuna öncülük etmek, arsa temin etmek, kurmak, yaptırmak

d)Dernek üyelerinin gerek kendi gerekse de deplasmanda yapılan karşılaşmaları seyredebilmeleri için girişimlerde bulunmak

e)Taraftarlık bilincini geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, yarışmalar, piyangolar, eğlenceler tertip etmek, sergiler açmak, üyelerin sağlık meselelerine eğilmek, dinlenme yerleri kurmak

f)Bursaspor’un futbol takımının ve diğer branşlardaki takımlarının bulundukları lig de (kümede) birinciliğe oynayacak seviyeye getirecek ortamı ve olanakları yaratacak çalışmalarda bulunmak

 1. g) Bursaspor kulübünü tanıtıcı renklerimiz ve armasıyla süslü bayrak, flama, pankart, rozet, atkı, kep, vb ürünleri lisanslı, izinli, olarak imal ederek üyelere dağıtmak.

h)Kanunlara uygun olarak uluslararası ilgili toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası ilişkiler kurmak

ı) Çalışma konularında ve gerektiğinde başka konularda yarışmalar tertip etmek, eğitici yayımlar, kulüple dernekten haberler içeren bültenler yayımlamak

 1. k) Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir elde etmek, amaç ve hizmete yönelik projeler için TTK hükümlerine göre yurt içinde veya yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, satın alabilmek, satmak
 2. l) Vakıf yardım ve Emeklilik Sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak Vakıf ve Sandıklara her türlü yardımda bulunmak

m)Dernek amaç ve etkinliklerine yönelik taşınır taşınmaz mallar edinmek

n)Kanunlarda verilen diğer yetkileri kullanmak

o)Dernek taraftarların yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.

Bölüm II

ÜYELİK

Dernek Üyeliği

MADDE 4-Derneğin asıl üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyeliği vardır.

Medeni kanuna göre fiili ehliyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle, dernek üyelikleri yasa gereği engellenmemiş herkes derneğe üye olabilir.

Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, Bursaspor’un ve Derneğin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile “fahri üye” kabul edilebilir. Fahri üye sayısı hiçbir zaman asıl üye sayısının onda birini geçemez. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur, isterlerse aidat ödeyebilirler.

Üyelik için başvuru

MADDE 5-  Üye için başvuru yazılı olarak derneğin hazırladığı özel giriş belgesini doldurup, imzalayarak yapılır iki dernek üyesi tarafından önerilerek dilekçesi ile fotoğraf ve nüfus kimliğinin fotokopisi , ve giriş aidatı olan 10 TL bedelini ödendiğine dair makbuz eklenir. İstenen tüm evrak tamam isi başvuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir. Üye başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

Üyelik hakkında karar

MADDE 6- Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları, 30 gün içinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yönetim kurulunun üyelik başvurusu ile ilgili kararları kesindir Başvurusu reddedilen kişi kararın alındığı tarihten itibaren bir yıl süre ile yeniden başvuruda bulunamaz.

 

Üyelerin hakları

MADDE 7 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını şahsen kullanmak zorundadırlar.

Üyeliğin sona ermesi, Üyelikten çıkarma

MADDE 8- Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer.

Bunun dışında, ölüm, tüzük hükümlerine ve dernek menfaatlerine aykırı davranması, yazılı hatırlatmaya rağmen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde üyelik aidatını ödememesi, üyelik için gerekli nitelikleri yitirme, Yönetim kurulu tarafından verilen dernek görevlerinden kaçmak hallerinde, 31 Aralık mesai bitimi itibarıyla geçmiş üyelik aidatlarını ödemeyen ve disiplin hükümleri nedeniyle, üyelik hakları askıya alınan üyelerin üyelikleri sona erer.  Yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.

Gerek istifa ve gerekse yönetim kurulu ile silinme hallerinde, durum üye kayıt defterine işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. Üyenin kararın tebliğin itibaren 15 gün içinde, silinme kararına karşı üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.

Bölüm: III

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

MADDE 9 -Derneğin organları şunlardır.

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetleme Kurulu

Genel Kurul

MADDE 10- Genel kurul, asıl üyelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul üç yılda bir ŞUBAT ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine Bursa’da olağan olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 11- Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkiminin kararına başvurulur.

Çağrı usulü

MADDE 12 – Yönetim kurulu, demek tüzüğüne göre genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü

MADDE 13- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulan üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmî makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevli tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşılığına imza koyarak toplantı yerine gererler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Kurulların seçimi

MADDE 14- Genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunu gizli oy ve açık tasnif usulü ile üç yıl için seçer.

Olağanüstü genel kurulda seçilen organlar, üç yıllık sürenin geri kalan kısmını tamamlar.

Basılı veya elle yazılan oy pusulaları, dernek mührünü taşıyan zarflara konularak oy sandığına atılır. Sayım döküm işi, kongre divanınca veya genel kurulca seçilecek ”Tasnif Heyeti’nce yapılır. Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tamsayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur, bundan eksik yazılan oy pusulaları geçersizdir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlayarak fazla adlar hesaba katılmaz. Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere asıl ve yedek olarak değerlendirilir.

Adayların aldıkları oylar eşit ise, üyelik kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşit ise adayların yaşlı olanı sırada öne alır

Genel kurulun görev ve yetkileri

MAD0E15- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır

a)Dernek organlarını seçilmesi

 1. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c)Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşülmesi ve bu kuruların aklanması.

d)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

e} Derneğin federasyona katılması veya ayrılması

 1. f) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 2. g) Derneğin feshedilmesi,

h)Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmasına karar verilen üyenin yazılı itiraz başvurusunun görüşülerek karara bağlanması

 1. i) Derneğin amaçları doğrultusunda kurulacak Vakıf, Yardımlaşma sandığı, Federasyon gibi kuruluşların kurulaması konusunda karar almak, amaç ve hizmete yönelik projeler için T.T.K hükümlerine yurt içinde veya yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek kurulmuş olanlara katılabilmek, satın alabilmek, sayıları konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
 2. k) federasyon üyesi olması hainde, federasyon tüzüğünde öngörülen nitelikte ve sayıda delegeleri seçmek.

Genel kurul, bu yetkilerini başka kurullara devredemez

Yönetim kurulu

MADDE 16- Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizi oyla üç yıl için seçilen Yedi asıl,  yedi yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, seçimleri izleyen yedi gün içinde toplanarak kendi arasında görev bölümünü karara bağlar ve 30 gün içinde genel kurul sonuç bildirimini en büyük mülki amirliğe verir

Başkan, yönetim kurulunun bu hususta vereceği özel karar ile derneği temsil eder.

Yönetim kurulu ilk toplantısında, yönetim kurulu uygun görmesi halinde yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu toplantılarının gün ve saatini belirler.  Bu üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz. Toplantılarda katılan üyelerin salt çoğunluğun ile karar alınır. Yönetim kurulu toplantıları üç ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma halinde sıraya bakılmaksızın yedek üyelerden biri çağrılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 17- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır

a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

b)Dernek temsilciliklerinin açılmasına karar vermek ve kurucularına yetki vermek.

c)Derneğin gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

ç)Dernek amaçlarının gelişimi ve üyelerinin bu konulardaki çalışmalarının ilerlemeleri için her türlü etkinliklerde bulunmak, tedbirler ve kararlar almak ve özellikle de tüzüğün amacına yönelik çalışmaları düzenlemek ve gerçekleştirmek.

d)Federasyon üyesi olma halinde, federasyon ile olan her türlü yazışma ve ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek, genel kurulda seçilen asil ve yedek delege listesini, seçilenlerin nitelikleri de belirtilerek öngörülen süre içinde Federasyon başkanlığına göndermek; Federasyon tüzüğünde belirtilen dönemlerde ve miktarlarda üyelik aidatını göndermek.

e)Üye giriş ve yıllık aidatını belirlemek.

Denetleme kurulu

MADDE 18- Denetleme kurulu genel kurulca üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Aynı seçimde ayrıca üç yedek üye seçilir.

Denetleme kurulu, yönetim kurulu çalışmalarının yasaya ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılması, genel kurulca alınan kararların yerine getirilmesi, dernek işlemlerinin ve kayıtlarının usulüne uygun olarak yürütülmesi hususlarını inceler. Denetlemeler, bir yılı geçmemek üzere uygun aralıklarla yapılır ve tespit olunan hususlar rapor halinde yönetim kuruluna sunulur. Genel kurulda ise ayrıca genel denetim raporu hazırlanarak sunulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 19- Disiplin işlemleri, yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kumlu, yazılı şikayet üzerine veya kendiliğinden yaptığı kovuşturma sonucunda, derneğin amacına, saygınlığına ve onuruna zarar verdiği saptanan üyeye, eylemin ağırlığına göre, yazılı, uyarı, kınama ve üyelikten ihraç cezalarından birini verir. Karar üyeye tebliği olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten çıkarma kararına karşı, genel kurula itiraz hakkı vardır, bu durumda genel kurul karan belli oluncaya kadar anılan kişinin üyeliği askıda kalır.

BÖLÜM IV

İDARİ VE MALİ İŞLER

Tutulması gereken defterler

MADDE 20- Dernek, aşağıdaki defterleri tutar

1- işletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir,

 1. a) ÜYE KAYTT DEFTERÎ Derneğe alınan üyelerin kimlikleri, cemiyete giriş tarihleri, aidat taahhütleri üye ile ilgili diğer bilgiler bu deftere yazılır.
 2. b) KARAR DEFTERİ Yönetim Kurulu kararları, toplantı tarihi ve sayısını da belirtmek suretiyle ve sırayla bu deftere yazılır. Kararlar yönetim kurulu üyelerince imzalanır

c)GELEN GİDEN EVRAK DEFTERİ Derneğe gelen ve cemiyetten giden evrak, tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyası kanuni süresince dosyada saklanır.

 1. d) İŞLETME HESABI DEFTERİ: Dernek adına alınan ve harcanan bütün paraların aldıkları ve verdikleri yerler, miktarları ve tarihleri açık ve düzenli şekilde ve sırayla bu deftere işlenir.
 2. e) DEMİRBAŞ DEFTERİ: Demeğe ait bütün demirbaşlar bu deftere yazılır. Demirbaş giriş çıkışları bu deftere işlenmek zorundadır.
 3. f) ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgelerin alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu defterlere işlenir.

iş Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1–(a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt kademelerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur

2 YevmiyeDefteri, Büyük Defter ve Envanter Deften: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli VUK le bu kanunun Maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterler kullanılmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir.  Bu defterlerin kullanmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterlerle form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen) ‘işletme Hesabı Tablosu’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Analık). Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin gelirleri

MADDE 21- Derneğin gelirleri şunlardır;

a)Üye giriş aidatı: 10 TL’dir.

b)Yıllık aidat: 12 TL’dir.

c)Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzen faaliyetlerden sağlanan gelirler.

ç) Bağışlar ve yardımlar,

d)Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

e)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, şirket gelirleri.

Giriş ve yıllık aidatın en az tutan yukarıda belirtilmiş olup, günün şartlarına uygun olarak bu miktarı arttırmaya veya eksiltmeye Genel kurulda Yönetim kuruluna yetki verilmesi halinde yönetim kurulu yetkilidir.

Gider ve gelirlerde usul

MADDE 22- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-19 da örneği bulunan) “ Yetki belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile İlgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içeresinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenecek yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimlerine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesiiade vesaire hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre harekete edilir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirlenen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Tüzük Değişikliği

MADDE 23- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce vereceği yazılı istek üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yetersayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki oyudur. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkına sahip üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi

MADDE 24- Derneğin feshine karar verme yetkisi genel kurula aittir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğunun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır İkinci toplantıda, katılan sayısına bakılmaksızın feshi konusu görüşülebilir. Bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine ilişkin karar alınabilmesi için, toplantıya katılanların üçte ikisinin bu yönde oy vermesi gerekir. Derneğin feshine dair karar verilmesi halinde, derneğin malvarlığı, demirbaşları ve parası Bursaspor Kulübüne devredilir. Derneğin tasfiyesi son yönetim kurulunca yapılır.

Temsilcilik Açma

MADDE 25- Demek, gerekli gördüğü yerlerde demek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

GEÇİCİ MADDE;

Demek kurulacak veya kurulmuş olan herhangi bir federasyona üye olduğu takdirde o tarihteki yönetim kurulu kendi üyeleri içerisinden federasyon temsilcisi (delegesi) ataması yapmaya yetkilidir.